وبگاه شخصی مهندس مهدی محمدی

فردا دیر است امروز باید...

به نام بهترین سرآغاز

تغییر مبنای اعداد در ریاضی و به خصوص در علم کامپیوتر اهمیت بسیاری دارد.

لیست این اعداد در سه مبنای 2 و 8 و 10 و 16 را از اینجا دریافت نمایید.